Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσληψη 2 Οικοδόμων στο Δήμο Νίκαιας - ΡέντηΟ Δήμος Νίκαιας - Ρέντη ανακοίνωσε την έγκριση του προγραμματισμού πρόσληψης εποχικού προσωπικού για το έτος 2015 ο οποίος θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση Καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου οχτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ως παρακάτω :
Δύο (2) Οικοδόµοι ΥΕ

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.21 παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως µε τις διατάξεις του άρ.9 παρ.1 του Ν.3812/2009, για χρονικό διάστηµα έως οχτώ (8) µηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου