Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση με έμμισθη εντολή Δικηγόρου στην Περιφέρεια ΚρήτηςΗ Περιφέρεια Κρήτης θέλει να πληρώσει μιας (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας.
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβανομένων των Περιφερειακών Ενοτήτων και ειδικότερα:
  • η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης της Περιφέρειας, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
  • η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες καθώς τα άλλα νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
  • η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια και τα Νομικά της Πρόσωπα
  • η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
  • η νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών
  • η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου