Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Έναρξη αιτήσεων ενδιαφερομένων για τις 165 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Από σήμερα μέχρι και τις 21 του μηνός, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις συνολικά 165 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Με ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι πρόκειται για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι 31/07/2016 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 
  • 90 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 30 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • 3 ΔΕ Μαγείρων
  • 22 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
  • 20 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, T.K.:10443, Γραφείο Πρωτ. 1ος όροφος, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κατσίκη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: κ.κ. Γαρδέρης Νικόλαος: 210-5121236, Σταθάκη Χρυσή 210-5127942/ 210- 5125732, εσωτ. 109).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.


ΕΔΩ η ανακοίνωση και τα στοιχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου