Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Ο υπολογισμός των αμοιβών της νυχτερινής εργασίας


Εργαζόμενος που απασχολείται νύκτα,  δικαιούται προσαύξηση στις αποδοχές του, για όσες ώρες εργασίας, περιλαμβάνονται στο διάστημα ωρών από 06:00 έως 22:00. 
Η προσαύξηση υπολογίζεται στο 25% των νομίμων αποδοχών του και όχι των πραγματικών (ΚΥΑ 18310/1945 και 25825/1951).
Εάν η νυχτερινή εργασία συμπέσει με ημέρα Κυριακής ή αργίας η προσαύξηση των αποδοχών θα ανέλθει στο 100% (75% για Κυριακή και αργία + 25% για νυχτερινή εργασία). Εάν υπάρχει και υπερεργασία – υπερωρία θα υπολογισθεί και οι ανάλογες  προσαυξήσεις (20%, 40%) στις πραγματικές αποδοχές.
Νόμιμες  είναι οι αποδοχές που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, από την ΕΓΣΣΕ, ή από αντίστοιχη  κλαδική ΣΣΕ εφόσον υπάρχει και είναι δεσμευτική, ή από τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων, ενώ πραγματικές είναι οι αποδοχές που έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες είναι ανώτερες των νομίμων. 

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της προσαύξησης λόγω νυχτερινής εργασίας, με τις ανώτερες των νομίμων, αποδοχές του εργαζόμενου, εκτός κι αν υπάρχει ειδική προς τούτο συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. ΑΠ 1461/80
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νυχτερινής εργασίας, με Κυριακή και υπερωρίες.
Παραδοχές:
  • Εργάτης άγαμος χωρίς προϋπηρεσία με 8ωρη ημερήσια απασχόληση και συμφωνηθέν (πραγματικό) ημερομίσθιο  (8ωρου) 35 €
  • Πραγματικό ωρομίσθιο: 35/8=4,38 €
  • Απασχόληση από 22:00 Σαββάτου έως 06:00 Κυριακής
  • Υπερεργασία από 06:00 έως 07:00 Κυριακή (αμείβεται με προσαύξηση 20%, επί των καταβαλλομένων αποδοχών)
  • Νόμιμη υπερωρία από 07:00 έως 09:00 Κυριακή (αμείβεται με προσαύξηση 40%, επί των καταβαλλομένων αποδοχών)
  • Νόμιμο ημερομίσθιο (ΕΓΣΣΕ): 26,18 € (για 6 ώρες και 40 λεπτά)
  • Νόμιμο ωρομίσθιο: 26,18Χ0,15= 3,93 €
Με βάση τα παραπάνω, οι αποδοχές του εργαζόμενου θα είναι:
-    Κανονικό ημερομίσθιο: 35 €
-    Προσαύξηση για εργασία 6 ωρών Κυριακής: 6 Χ 3,93 Χ 75% = 17,69 €
-    Προσαύξηση νυχτερινής εργασίας: 26,18 Χ 25%= 6,55 €
-    Αμοιβή 1 ώρας υπερεργασίας: 1Χ 4,38= 4,38 €
-    Προσαύξηση υπερεργασίας λόγω Κυριακής: 3,93 Χ 75%= 2,95 €
-    Κανονική προσαύξηση υπερεργασίας: (4,38+2,95) Χ 20%= 1,47 €
-    Αμοιβή 2 ωρών υπερωρίας: 2 Χ 4,38= 8,76 €
-    Προσαύξηση υπερωριών λόγω Κυριακής: 2 Χ 3,93 Χ 75%= 5,90 €
-    Κανονική προσαύξηση υπερωριών: (8,76+5,90) Χ 40%= 5,86 €
Συνολικές αποδοχές = 88,56 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου