Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

3 εργάτες πολιτικής προστασίας στο Δήμο Βόλβης


Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την υπ'αρ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του,  με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα την χρονική περίοδο: 
3 Εργάτες πολιτικής προστασίας  για δύο μήνες
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 .
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 1 2:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου