Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στο ΦΕΚ 802/11-08-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 3047 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Τομέας Α’: «Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών» Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών ή/και Επικοινωνιών». 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203314, e-mail: infotech@aueb.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου