Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Παρατείνεται το «Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»(ΑΠΟΦΑΣΗ)


Ανακοινώθηκε η Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)”
Σύμφωνα με την απόφαση ορίζεται:
Τροποποιείται η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Τροποποιείται το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», ως εξής:
Η φράση «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 17 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-9-2015, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 20 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης χωρίς δυνατότητα παράτασης».
2. Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά», ως εξής:
Η φράση «Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 15 μηνών αντίστοιχα (ή 18 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης», αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των έργων όπως αυτή καθορίζεται στο Κεφάλαιο 9 του παρόντος, δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης».
3. Διαγράφεται το Υποκεφάλαιο 13.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αρ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ), με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.
ΕΓΓΡΑΦΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου