Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Δήμος Αμαρίου:10 θέσεις εργασίαςΟ Δήμος Αμαρίου ύστερα από την υπ' αριθ. 155/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής στο Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αμαρίου (Δ/νση: Αγία Φωτεινή 74061, τηλ: 2833340217) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Λουτριανάκης Γεώργιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου