Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Απαγόρευση κατασχέσεων και εξώσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπηρεσιακών Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης όλες οι κατασχέσεις οι εξώσεις αλλά και η καταβολή πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων που καταβάλλονται στα δικαστήρια Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η απαγόρευση της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. 
Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσή− μων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.
Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της. 
Ο λόγος που επικαλείται η κοινή υπουργική απόφαση είναι ότι διατηρούνται σε ισχύ οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και ως εκ τούτου παραμένει εξαιρετικά δυσχερής η καταβολή χρηματικών ποσών για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο δημόσιο και σε ιδιώτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου