Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Υποχρεωτικά στον πίνακα προσωπικού η αναγραφή της ειδικότητας εργαζόμενου


Η ειδικότητα του εργαζόμενου πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, δεν υπάρχει πρόβλεψη από τις ισχύουσες διατάξεις για υποβολή τροποποιητικού πίνακα με την νέα ειδικότητα του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με το Π.Δ 156/1994, η ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου είναι απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση των βασικών όρων εργασίας προς τον εργαζόμενο, μέσω ατομικής σύμβασης ή άλλου εγγράφου.

Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας θα πρέπει να γίνει η σχετική γνωστοποίηση προς τον εργαζόμενο της νέας ειδικότητας εντός μηνός ,από την επελθούσα αλλαγή .
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της ειδικότητας του εργαζόμενου που δηλώνονται στον πίνακα προσωπικού , στις γνωστοποιήσεις των βασικών όρων εργασίας ( ατομικές συμβάσεις ή σχετικά έγγραφα), στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή , διότι αν προκύψουν κατά την έρευνα μη ορθά και ακριβή στοιχεία ως προς την ειδικότητα , δύναται να επιβληθούν στην επιχείρηση ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .
Επομένως αν και δεν προβλέπεται η υποβολή νέου πίνακα προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, από τα στοιχεία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση, θα πρέπει να προκύπτει η πραγματική ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου