Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΑττικήςΑνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας , που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής.
ΔΕ TAMIA 2 μήνες:
2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 μήνες:
1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 μήνες:
1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 μήνες: 13
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση (ειδικό έντυπο ΣΟΧ 3) με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από 5-8-2015 έως και 11-8-2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜ1ΩΩΛΝ-ΞΡΥ/document

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου