Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις κάνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Χερσονήσου


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δεκαέξι (16) υδρονομέων άρδευσης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στα Μάλια.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:
• Ο τόπος κατοικίας
• Η τυχόν προηγούμενη εμπειρία
* Επίσης στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
• *Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (από εργοδότη και ασφαλιστικό φορέα),
• Πιστοποιητικά Σπουδών (Απολυτήριο Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου),
• Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Παρασκευή 14/08/2015, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Ζερβάκη Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 28970 32407).
Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την Παρασκευή 14/08/2015 και ώρα 14:00 και όχι να έχουν απλώς σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου