Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Πότε και για ποιους απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία


Νυκτερινή εργασία κατά την εργατική νομοθεσία, νοείτε αυτή που πραγματοποιείται κατά τις ώρες από  22:00 μ.μ. έως  06:00 π.μ.
Για την νυχτερινή απασχόληση έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις, ενώ για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται η απασχόληση κατά τις ώρες αυτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 62/98 «Προστασία ανηλίκων στην εργασία», απαγορεύεται η εργασία των εφήβων κατά τις ώρες από 22.00 έως και 06.00.
Επίσης στο άρθρο 65 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» αναφέρεται ότι απαγορεύεται η νυχτερινή απασχόληση των ανηλίκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του  Ν. 3924/59 απαγορεύεται (εκτός ειδικών περιπτώσεων) η απασχόληση κατά τη νύχτα των γυναικών αδιακρίτως ηλικίας, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Οι εργαζόμενες έγκυες, λεχώνες (μέχρι 2 μήνες), γαλουχούσες (μέχρι ένα έτος) γυναίκες, με πλήρη ή μερική απασχόληση κατά  νύκτα, μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας, εφόσον προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ανάγκη μετακίνησης για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Σε περίπτωση που η μετακίνηση είναι τεχνικά η/και αντικειμενικά αδύνατη, η εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία της  (αρ. 7, ΠΔ 176/1997). Στην περίπτωση αυτή,  η εργαζόμενη λαμβάνει ειδικό επίδομα από τον ασφαλιστικό της φορέα, εφόσον προβλέπεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση πληρώνεται από τον εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου