Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Πρόσληψη ενός παιδιάτρου στο Δήμο Καρδίτσας


Την πρόσληψη ενός παιδιάτρου με σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας έως 11 µήνες και όχι µετά την 31-7-2016 για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθµών ανακοινώνει ο δήμος Καρδίτσας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, από 10-8-2015 έως 19-8-2015 , από 09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. (Πληροφορίες τηλέφωνα: 2441350726, 2441350723 και 2441350728, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλµατος.
 3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου των αρµοδίων Ελληνικών αρχών.
 4. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
 6. Βιογραφικό
 7. Προϋπηρεσία
 8. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας.
 9. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 24 έως 65 ετών.
 10. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
 11. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου