Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΒόλβηςΟ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης ύστερα από την υπ' αριθ. 44/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού (Δ/νση: Ν. Βρασνά, τηλ:2397021733, 21727) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βέντα Εμελία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Οργανισμού και του Δήμου Βόλβης .
Τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων θα είναι έως 31/08/2015.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται κώλυμα απασχόλησης ως ορίζεται στο Π.Δ. 164/2004 και στον Ν.2190/1994.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου